اصلاحیه قانون مهجارت گرجستان که از ابتدای جولای اجرا میگردد . بصورت فایل های تصویری و ترجمه رسمی در زیر قرار گرفته است .

ترجمه رسمی قوانین جدید گرجستان
ترجمه رسمی قوانین جدید گرجستان
ترجمه رسمی قوانین جدید گرجستان ( صفحه 2 )
ترجمه رسمی قوانین جدید گرجستان ( صفحه ۲ )
ترجمه رسمی قوانین جدید گرجستان ( صفحه 3 )
ترجمه رسمی قوانین جدید گرجستان ( صفحه ۳ )
ترجمه رسمی قوانین جدید گرجستان ( صفحه 4 )
ترجمه رسمی قوانین جدید گرجستان ( صفحه ۴ )
ترجمه رسمی قوانین جدید گرجستان ( صفحه 5 )
ترجمه رسمی قوانین جدید گرجستان ( صفحه ۵ )
ترجمه رسمی قوانین جدید گرجستان ( صفحه 6 )
ترجمه رسمی قوانین جدید گرجستان ( صفحه ۶ )

فایل اصلی قوانین جدید گرجستان
فایل اصلی قوانین جدید گرجستان
فایل اصلی قوانین جدید گرجستان ( صفحه 2 )
فایل اصلی قوانین جدید گرجستان ( صفحه ۲ )
فایل اصلی قوانین جدید گرجستان ( صفحه 3 )
فایل اصلی قوانین جدید گرجستان ( صفحه ۳ )
فایل اصلی قوانین جدید گرجستان ( صفحه 4 )
فایل اصلی قوانین جدید گرجستان ( صفحه ۴ )