گرجستان ریاست کمیته وزرای شورای اروپا را برای یک دوره شش ماهه از ۲۷ نوامبر به دست خواهد گرفت ، همانطور که دفتر شورای اروپا گفته است : از زمان الحاق گرجستان به شورای اروپا ، هدف اصلی فعالیت های همکاری ، حمایت از این کشور در انجام وظایف قانونی و تعهدات خاص خود به عنوان یک عضو شورای اروپا بوده است . بهبود دموکراسی ، حقوق بشر و حاکمیت قانون در کشور .

برنامه اقدام شورای اروپا برای گرجستان ۲۰۲۰-۲۰۲۳ در ۵ نوامبر ۲۰۱۹ توسط کمیته وزیران به تصویب رسید و توسط دبیر کل شورای اروپا در تفلیس در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شد ، ریاست در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۷ نوامبر در استراسبورگ برگزار خواهد شد ، از فرانسه به گرجستان منتقل خواهد شد . در رابطه با این رویداد ، دیوید زالکالیانی ، وزیر امور خارجه گرجستان به استراسبورگ سفر خواهد کرد .

منبع : جورجیا تودی