با توجه به تغییرات قوانین اقامتی گرجستان و تغییر قانون خرید ملک از حداقل سی و پنج هزار دلار به حداقل صد هزار دلار ، شایعاتی مبنی بر این بود که کسانی که ملک های زیر صد هزار دلار دارند و از طریق آن اقامت گرفتند ، اقامتشان تمدید نمی شود ، پس از گذشت یک ماه از تغییر قوانین و پس از تمدید اقامت کسانی که ملک های زیر صد هزار دلار داشته اند باعث شد شایعات مبنی بر این قضیه اتمام یابد .

کسانی که ملک های زیر صد هزار دلار دارند می توانند تا قبل از اتمام کارت اقامتشان (۴۵ روز قبل اتمام) درخواست اقامت بدهند و اگر مشکل امنیتی نداشته باشند اقامت آن ها تمدید خواهد شد .