نخست وزیر گرجستان که در یک سفر رسمی در ارمنستان قرار داشت ، با رئیس جمهور ارمنستان و از کلیسای جامع ارامنه کارینکین دوم دیدار کرد ، نخست وزیر گرجستان و رئیس جمهور ارمنستان مذاکرات را در قالب های گسترده برگزار کردند. طرفین بر پویایی مثبت در راستای روابط دوستانه و همسایگی و توسعه روابط تجاری و اقتصادی تأکید کردند .

کلیسای جامع کلیه ارامنه کارینکین دوم میزبان هیئت دولت گرجستان بود. رئیس دولت گرجستان تاج گل را در یادبود نسل کشی ارامنه ۱۹۱۵ قرار داد.

منبع : وان تی وی