نخست وزیر گرجستان ، ماموکا باختادزه گفت که پروژه باکو-تفلیس-کارس (BTK)، که ارتباط بین دریای حمل و نقل و مسافرتی بین اروپا و چین را ایجاد می کند، اهمیت استراتژیک برای گرجستان است.

وی گفت که با توجه به این پروژه، ایستگاه اتصال راه آهن در قلمرو گرجستان واقع در آخالکالاکی قرار دارد ، او گفت : این پروژه برای کشور ما از اهمیت استراتژیک برخوردار است و توافقنامه میان سه کشور امضا شده است که اصول مربوط به اجرای پروژه به طور خاص تعریف شده است . بسیاری از کارهای این پروژه تکمیل شده است و ما این پروژه را با تصمیم مهندسی که قبلا گرفته شده است ، به پایان می رسانیم .

منبع : جورجیا تودی