در طول این نشست ، طرفین در مورد انجمن های استراتژیک اوکراین و گرجستان ، اهمیت همکاری مداوم در تولید در سازمانهای بین المللی و تلاشهای مشترک در مسیر ادغام اروپا و یورو آتلاتیک از اوکراین و گرجستان بحث و گفتگو کردند.

توجه ویژه ای به زمینه فعالیت های سطح بالا تحت ریاست اوکراین سازمان GUAM برای دموکراسی و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۱۹ انجام شد.

منبع : جورجیا تودی