رئیس جمهور گرجستان سالومه زورابیشویلی ۳۴ زندانی را در ارتباط با روز می ویرجین که در ۲۸ آگوست در گرجستان جشن گرفته شد ، عفو کرد . به گفته آنجی خوتسیشویلی ، معاون رئیس جمهور ، ۸ زن و یک نوجوان نیز در بین زندانیان مورد عفو وجود دارد .

رئیس جمهور گرجستان از ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۸ با استفاده از حق تعیین شده در مورد عفو عفو خود استفاده کرده است. رئیس جمهور زورابییشویلی ۹۱ زندانی را  تاکنون بخشیده است .

منبع : وان تی وی