به نقل از اینترپرست نیوز منافع مشترک گرجستان و شورای اروپا ، همراه با اصلاحات پیچیده در حال انجام در این کشور ، در جلسه امروز در استراسبورگ ، میان نخست وزیر گرجستان ماموکا بختادزه و دبیر کل شورای اروپا مورد بحث قرار گرفت . تاکید ویژه بر نتایج واقعی همکاری فشرده و چالش ها ، پیش روی شورای اروپا قرار گرفت .

نخست وزیر از دبیرکل شورای اروپا برای توسعه برنامه  شورا برای گرجستان تشکر کرد . و بر سطح بالایی از روابط گرجستان و شورای اروپا و کار مهم انجام شده در طرح اقدام شورای اروپا نیز توسط دبیر کل شورای اروپا تأکید شد .