کاخا کالادزه ، شهردار تفلیس ، در نشست دولت ، گفت : برخی از تخلفات مربوط به ساخت و ساز، یعنی پارامترهای K1 و K2 ، ساختارهای غیر قانونی و عدم اجرای دستورات مربوط به تعلیق کارهای ساختمانی ، به موجب قانون کیفری مجازات می شوند .

پیمان جدید قانونی تهیه شده توسط دولت تفلیس به مجلس ارائه خواهد شد. به گفته شهردار تفلیس، ارائه تغییرات پیشنهادی در جزئیات هفته آینده برگزار خواهد شد .

منبع : وان تی وی